JÄRVI-POHJANMAAN perusturvalautakunta 29.9.2020: Kiirevastaanoton lääkäripalveluiden ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kilpailutus käynnistyy

Ympärivuorokautisen hoivan tuottaminen Kaupinkartanossa on päättynyt. Ryhmäasuminen jatkuu kunnes asukkaat siirtyvät Attendon uuteen yksikköön.

Julkaistu:

Aihe:

KIIREVASTAANOTON lääkäripalvelut kilpailutetaan. Perusturvan omat lääkäriresurssit eivät riitä vastaamaan kiirevastaanotosta, joka on avoinna arkisin aamukahdeksasta iltakahdeksaan ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä kymmenestä kuuteen. Ostopalvelun vuosikustannus on arviolta 430 000 euroa.

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN asumispalvelut, joiden tavoitteena on edistää asiakkaiden terveyttä, ennaltaehkäistä heidän sairauksiaan, kuntouttaa ja tukea arkipäivän selviytymisessä ja elämänhallinnassa, kilpailutetaan vuosille 2021-2023 käänteisenä kilpailutuksena. Se koskee uusia sijoituksia ja vanhoihin sopimuksiin sovelletaan uuden kilpailutuksen kaikkia ehtoja ja hintoja. Hankintamalli on usean toimittajan   puitejärjestely. Kaikki asetetut edellytykset täyttävät palveluntuottajat hyväksytään tuottamaan palveluja. Hankinnan   tavoitteet kilpailutuksessa ovat kokonaiskustannusten hallittavuus sekä palvelujen laatu, yksilöllisten kuntoutustarpeiden huomioiminen, maantieteellinen sijainti (lähellä asiakkaan omaa verkostoa ja hoitojärjestelmää) ja lisäpalvelut, kuten työtoiminta. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on noin 1,35 miljoonaa euroa (Alajärvi 803 000, Vimpeli 264 000 ja Lappajärvi 286 000 euroa). Tällä hetkellä asiakasmäärä on noin 38. Kilpailutus ei sido tilaajaa.

Hankittavat palvelutuotteet ovat tuettu asuminen tukiasunnoissa, palveluasuminen (ei ympärivuorokautinen) sekä ympärivuorokautinen, tehostettu palveluasuminen.

PERUSTURVALAUTAKUNTA valitsi kotihoidon palveluvastaavan virkaan marraskuun alusta alkaen sairaanhoitaja YAMK Minna Koskisen ja varalle geronomi YAMK Katri Koivulahden. Sairaanhoitaja YAMK Birgitta Luoma-ahon valinta avohoidon palveluvastaavan virkaan 1.10.2020 alkaen vahvistettiin.

PERUSTURVALAUTAKUNTA totesi, ettei se tule hyväksymään yhdeksän prosentin hinnankorotusesitystä Eskoon suoritearvioihin, vaan se edellyttää Eskoota tarkastelemaan omaa toimintaansa talouden tehostamiseksi.

Kehitysvammaisten tilapäishoitoa järjestetään perusturvan omissa asumispalveluyksiköissä, joten Eskoolta ostetaan tilapäishoito vain niiden asiakkaiden kohdalla, joille ei voida tarjota tilapäishoitoa omissa yksiköissä esimerkiksi asiakkaan haasteellisuuden vuoksi. Eskoo tarjoaa kunnille apua asiantuntijapalveluiden, koulutuksen, konsultoinnin, palveluohjauksen sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksojen osalta. Erityisesti perhehoidon ja omaishoidon lomituksen kehittämiseen sekä neuropsykiatristen lasten ja nuorten palvelupolun ja palveluiden rakentamiseen se on tarpeen. Myös jalkautuvia asiantuntijapalveluita sekä kotiin vietäviä palveluita tulee vahvistaa edelleen yhteistyössä. Näkemys on, että tavoitteena tulee olla avohuollon kehittäminen ja tukeminen, pyrkimys lyhyisiin hoitojaksoihin sekä hallintokustannusten pitäminen alhaisena.    

PERUSTURVAN nettomenot olivat 60 prosenttia talousarviosta 31.7.2020 mennessä, kun laskennallisen toteumaprosentin tulisi olla heinäkuun lopussa 58,3, jotta talousarvio ei ylittyisi. Ylittymä on näin mahdollinen, koska erikoissairaanhoidonkustannukset aiheuttavat aina epävarmuutta määrärahatarpeeseen. Osassa palveluista on saatu aikaan kustannussäästöjä, mutta toisissa määrärahat ovat ylittyneet.

Terveyspalveluiden kaikissa vastaanottopalveluissa avohoidon käynnit vähentyivät, eniten kiirevastaanotolla sekä lääkäri- ja hoitajapalveluissa. Tämä vähensi tuloja noin 90 000 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat maltillisia alkuvuoden aikana. Kiireettömiä hoitoja jouduttiin perumaan ja siirtämään. Parantuneet hygieniakäytännöt ja rajoitukset ovat hillinneet infektioiden leviämistä ja tautitilanteiden pahenemista.

Suun terveydenhuollossa kiireetön hoito oli tauolla viiden viikon ajan ja käynnit vähentyivät 17 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Menoja on pystytty karsimaan, mutta toisaalta kasvomaskien ja kertakäyttökäsineiden kohonneet hinnat sekä muut tilanteen vaatimat suojavarustehankinnat ovat nostaneet hoitotarvikekuluja.  

Hoidossa ja hoivassa tehostetun palveluasumisen vähentämistä on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Kaupinkartanon ympärivuorokautinen hoiva (51 paikkaa) on päättynyt. Kotihoidon palvelut ryhmäkodeissa   jatkuvat edelleen, kunnes asukkaat siirtyvät Attendon uuteen palveluasumisyksikköön. Asukkaita on tällä hetkellä 35–37. Kaupinkartanon vakinainen henkilökunta on siirtynyt kotihoitoon, Kultakämmeneen ja Wilhelmiinaan. Sijaisten määrää on vähennetty mahdollisuuksien mukaan.

Tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen kilpailutettiin ja kaikki ostopalveluyksiköt siirtyivät   vuoden alusta käänteisen kilpailutuksen myötä samaan hintaluokkaan. Kotikuntalain mukaiset siirtymiset eri paikkakunnille lähelle omaisia lisääntyivät ja aiheuttivat kustannusten nousua, mihin oli varauduttu, mutta siirtymisiä tapahtui odotettua enemmän. Virukselta suojautuminen on aiheuttanut ylimääräisiä kuluja, koska suojavisiireitä sekä suu- ja nenäsuojaimia on mennyt paljon ja puhdistuspalvelujen tarve   lisääntyi.

Akuuttiosaston paikkamäärä laski kymmenellä paikalla, henkilökuntaa siirtyi kotisairaalatoimintaan ja terveyskeskuksen vastaanottoon.

Kotihoidon asiakasmäärä ei ole kasvanut merkittävästi, mutta käynnit ovat lisääntyneet. Kotikuntoutustiimi kasvoi yhdellä fysioterapeutilla. Omaishoidontukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttäville hakijoille, enemmän kuin talousarviossa oli varauduttu.

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve on ollut arviota suurempaa; avohuolto ei ole riittänyt ja asiakassijoituksia on jouduttu tekemään haastavimpien asiakkaiden osalta muualle.  

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen eli niin sanottuun sakkolistaan ei ole vielä pystytty puuttumaan niin, että toimenpiteet näkyisivät kustannuksista. COVID-19 ajanjakso on vaikuttanut työmarkkinatuen kuntaosuuteen negatiivisesti, koska kuntouttavaa työtoimintaa tai työkokeilua ei ole pystytty järjestämään.

Perhepalveluissa ostettu laitoshoito ja ammatillinen perhekotihoito ovat ylittyneet johtuen uusista välttämättömistä kiireellisistä sijoituksista ja huostaanotoista. Uusiin sijoituksiin liittyen on painetta, mutta lapsia pyritään tukemaan ja tilanteita ratkaisemaan avohuollon keinoin.

Vammaispalveluissa kustannusten kasvu johtuu erityisesti vammaispalvelulain mukaisten palvelutarpeiden kasvusta, joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus (palveluasuminen, kuljetuspalvelut, omaishoidontuki, välineet, koneet ja laitteet sekä henkilökohtainen apu). Kuljetuspalvelujen kilpailutuksen myötä   kustannuksia on saatu hillittyä. Omaishoidontukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttäville hakijoille   valtuuston päätöksen mukaisesti tänä vuonna enemmän kuin oli arvioitu. Vammaispalveluissa erityisesti asumispalvelujen ja tilapäisen asumispalvelun tarve on ollut yksittäisten asiakastilanteiden selvittämisen vuoksi arviota suurempaa. Omaishoidon lomitukset ovat nostaneet kustannuksia osaltaan. 

Jätä kommentti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.

ILMAINEN

ISOJAKO

JA