Maakuntakaava loppusuoralle: tuulivoimaan liittyen saatiin eniten palautteita

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan valmistuminen edistyy. hyväksytyt vastineet ovat julkisesti luettavissa maakuntahallituksen esityslistan liitteistä.
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan valmistuminen edistyy. Hyväksytyt vastineet ovat julkisesti luettavissa maakuntahallituksen esityslistan liitteistä.
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan valmistuminen edistyy. hyväksytyt vastineet ovat julkisesti luettavissa maakuntahallituksen esityslistan liitteistä.
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan valmistuminen edistyy. Hyväksytyt vastineet ovat julkisesti luettavissa maakuntahallituksen esityslistan liitteistä.

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 18. kesäkuuta vastineet, jotka on laadittu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n ehdotusvaiheen julkisen kuulemisen aikana saatuihin palautteisiin. Maakuntakaava oli julkisesti nähtävillä 5.4.–13.5.2024, ja kaavan laadinnasta vastaavalle Etelä-Pohjanmaan liitolle lähetettiin yhteensä 108 muistutusta tai lausuntoa.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma pitkän aikavälin maankäytöstä, jossa keskitytään valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin asioihin. Kaavamääräykset kuvaavat, miten kaavakartta merkintöineen vaikuttaa alueiden käyttöön. Kaikilla kaavassa esiintyvillä merkinnöillä on oltava perustelu. Käytännössä maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta.

Esimerkiksi seudullisesti merkittäviä tuulivoimaloiden alueita voidaan sijoittaa ainoastaan maakuntakaavassa niille osoitetuille alueille, mutta mahdollisen päätöksen voimaloiden rakentamisesta tekee kunta. Tuulivoima-alueita on merkitty maakuntakaavaan perustuen potentiaalisia tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita kartoittaneeseen tuulivoimaselvitykseen sekä sitä täydentäviin selvityksiin, jotka liittyvät mm. Natura 2000 -alueisiin, metsäpeuraan ja linnustoon.

Lausunnoissa ja muistutuksissa otettiin kantaa maakuntakaavaehdotuksen aineistoon, joka koostuu kaavaehdotuskartasta kaavamerkintöineen ja -määräyksineen, kaavaselostuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lisäksi kaava-aineistoon kuuluu taustaselvityksiä ja vaikutusten arviointeja.

Eniten palautetta annettiin tuulivoimaloiden alueista ja niiden edellyttämistä sähkönsiirtolinjoista. Lisäksi esimerkiksi kulttuuriympäristön ja viherrakenteen kaavasisällöistä annettiin palautetta.

–Etelä-Pohjanmaan liitto kiittää kaikkia palautteiden antajia. Teemme seuraavaksi pieniä tarkennuksia kaava-aineistoon, esimerkiksi tuulivoiman suunnittelumääräystä täydennetään ja kulttuuriympäristömerkintöjen rajauksia tarkastellaan vielä, vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja toteaa.

Tänään hyväksytyt vastineet ovat julkisesti luettavissa maakuntahallituksen esityslistan liitteistä. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 etenee seuraavaksi maakuntahallituksen hyväksymiskäsittelyyn elokuussa ja maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn syyskuussa. Maakuntavaltuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa ja vastaa maakuntakaavan hyväksymisestä. Voimaan astuessaan maakuntakaava korvaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.

Maakuntastrategian laadinta käynnistyy

Maakuntahallitus päätti käynnistää Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian laadinnan. Maakuntastrategia koostuu pitkän aikavälin strategisista tavoitteista, älykkään erikoistumisen strategiasta sekä maakuntaohjelmasta.

Maakuntaohjelma on maakunnan poliittinen kannanotto keskipitkän aikavälin kehityksen tavoitteista. Ohjelman on tarkoitus ohjata alueen kehittämiseksi tehtäviä valintoja. Ohjelman laadinnan yhteydessä valmistellaan myös pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ja päivitetään älykkään erikoistumisen strategia.

Maakuntaohjelman aikajänne ulottuu vuosiin 2026–2029 ja pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden vuoteen 2050. Ohjelma saatetaan maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn joulukuussa 2025.

Osana maakuntaohjelmaa ja sen valmistelua laaditaan ympäristövaikutusten arvioimiseksi ympäristöselostus.

Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Valmisteluaineisto pidetään jatkuvasti nähtävillä ja kommentoitavissa Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla ja saatavilla paperiversiona Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Aiheeseen liittyviä juttuja

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.

ILMAINEN

ISOJAKO

JA