Elyltä lausunto Lappajärven tuulivoimapuistosta

ABO Wind Oy toimitti 7. helmikuuta Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Lappajärvelle suunniteltua Iso Saapasnevan tuulivoimapuistoa. Hanke ei kuulu suoraan lain nojalla arviointimenettelyn piiriin, mutta ely-keskus on aikaisemmin 8. toukokuuta 2018 tekemällään harkintapäätöksellä katsonut hankkeen laajuuden ja merkittävyyden vuoksi, että sen ympäristövaikutukset tulee arvioida.

Yva-menettelyn rinnalla on meneillään alueen osayleiskaavan laatiminen ja arviointiohjelma on sisällytetty osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Tuulipuisto sijoittuisi noin 8,5 kilometriä Lappajärven keskustasta koilliseen, Övermarkin kylän ja Evijärven ja Vetelin kuntarajojen väliselle alueelle. Hankealueen koko on noin 25,5 neliökilometriä.

Arviointimenettelyssä tarkastellaan kolmea eri toteutusvaihtoehtoa: hanketta ei toteuteta, rakennetaan enintään 10 voimalaa tai rakennetaan enintään 7 voimalaa. Uusien voimaloiden maksimiteho olisi 10 megawattia, tornin korkeus enintään 200 metriä, lavan pituus enintään 100 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä.

Yhteysviranomaiselle jätettiin arviointiohjelmasta 92 lausuntoa, asiantuntijakommenttia ja mielipidettä, joista useimmissa hankkeeseen on suhtauduttu kielteisesti.

Ely-keskus piti arviointiohjelmaa riittävänä muutamin täydennyksin. Tehtävässä arvioinnissa tulee huomioida asutuksen läheisyyden vuoksi vaikutukset erityisesti ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä vaikutukset linnustoon ja metsäpeuraan. Merkittäviä huomioitavia asioita ovat myös hankkeen vaikutukset läheiseen maakunnallisesti merkittävään Lappajärven kulttuurimaisemaan sekä laajan vesistön läheisyydestä johtuvat erityispiirteet kuten laaja näkymäalue, loma-asutus ja matkailuelinkeino. Melu- ja välkemallinnusten tekemisen todetaan olevan haasteellista, koska teholtaan ja korkeudeltaan vastaavia voimaloita ei ole vielä käytössä.

Yva-menettelyn seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman mukaisesti selvitetyistä ympäristövaikutuksista arviointiselostuksen, josta ely-keskus yva-yhteysviranomaisena antaa perustellun päätelmän uuden kuulemiskierroksen jälkeen. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä liitetään hanketta koskeviin mahdollisiin lupahakemuksiin.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.