ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Kvarnbackenin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kvarnbacken Vind Oy Ab suunnittelee tuulivoiman ja sähkönsiirron hanketta Kruunupyyhyn, Krrunupyyn keskustasta noin 44 kilometriä kaakkoon. Kuvituskuva. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Kvarnbacken Vind Oy Ab suunnittelee tuulivoiman ja sähkönsiirron hanketta Kruunupyyhyn, keskustasta noin 44 kilometriä kaakkoon. Kuvituskuva. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
Kvarnbacken Vind Oy Ab suunnittelee tuulivoiman ja sähkönsiirron hanketta Kruunupyyhyn, Krrunupyyn keskustasta noin 44 kilometriä kaakkoon. Kuvituskuva. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Kvarnbacken Vind Oy Ab suunnittelee tuulivoiman ja sähkönsiirron hanketta Kruunupyyhyn, keskustasta noin 44 kilometriä kaakkoon. Kuvituskuva. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kvarnbacken Vind Oy Ab suunnittelee tuulivoiman ja sähkönsiirron hanketta Kruunupyyhyn, Kruunupyyn keskustasta noin 44 kilometriä kaakkoon. Hankkeessa rakennetaan enintään seitsemän (7) tuulivoimalaa pinta-alaltaan 810 hehtaarin alueelle ja kuusi (6) aurinkovoima-aluetta, joiden pinta-ala on yhteensä 57 hehtaaria. Alueelle rakennetaan myös akkuvarasto sähkönvarastointia varten. Alue on pääasiassa talousmetsää ja ojitettuja soita sekä maatalouskäytössä olevaa peltoa. Arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on 8–10 MW sekä aurinkovoima-alueita, joiden piikkiteho on noin 30 MWp.

Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan joko noin 37 kilometrin pituisella 110 kV:n ilmajohdolla hankealueelta luoteeseen tai noin 21 kilometrin pituisella 110 kV:n ilmajohdolla hankealueelta lounaaseen. Sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa nykyisen voimajohdon tilalle tai viereen.

Kuulemisessa saatiin 30 lausuntoa ja asiantuntijakommenttia sekä 12 mielipidettä. Kannanotoissa esiin nousivat muun muassa vaikutukset maisemaan, metsäpeuraan, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä sähkönsiirron haittavaikutukset. Lisäksi kiinnitettiin huomiota hankkeen sijaintiin kapealla kaistaleella Kruunupyyn kuntaa, jonka molemmin puolin sijaitsevat naapurikunnat, jolloin hankkeen kielteisten vaikutusten nähdään kohdistuvan naapurikuntien alueelle.

Yhteysviranomainen katsoo hankkeen merkittävimpien vaikutusten kohdistuvan maisemaan, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä metsäpeuraan. Myös pitkillä, ilmajohtona rakennettavilla sähkönsiirtoreiteillä on vaikutuksia maisemaan. Hankevaihtoehdoista vain vaihtoehto VE2 on sekä Pohjanmaan maakuntakaava 2040 ja Pohjanmaan maakuntakaavaehdotus 2050 mukainen, sillä se alittaa molempien maakuntakaavojen osalta seudullisesti merkittävän tuulivoima-alueen rajan.

Natura-alueiden osalta ELY-keskus katsoo, että vaikutuksia Särkkisenjärven SPA Natura200-alueeseen (FI1000059) tulee tarkastella erillisessä, luonnonsuojelulain 35 §:n mukaisessa Natura2000 – arviointimenettelyssä, koska merkittäviä vaikutuksia ei voida varmasti poissulkea. Vastaava Natura-arviointi tulee laatia myös Jokisuunlahden ja Valmosannevan SPA/SAC Natura2000-alueelle, mikäli hankkeessa päädytään lounaiseen sähkönsiirtoreittiin.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät täältä

Aiheesta aiemmin meillä julkaistua

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.

ILMAINEN

ISOJAKO

JA