Suolasalmenharjun kaavaluonnos asetettiin nähtäville – aiemmissa lausunnoissa huolta herättivät vaikutukset eläimiin, metsänomistajiin ja hiilinieluihin

Alajärven Suolasalmenharjun tuulivoimayleiskaava on nähtävillä 26. tammikuuta saakka.
Alajärven Suolasalmenharjun tuulivoimayleiskaava on nähtävillä 26. tammikuuta saakka.

ALAJÄRVEN tekninen lautakunta hyväksyi 16. marraskuuta Suolasalmenharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaluonnoksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää lausunnot asianosaisilta. Yleiskaavaa koskeva luonnos- ja valmisteluasiakirjat pidetään nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 26.1.2024 saakka Alajärven kaupunginkirjastossa sekä kaupungin kotisivuilla kohdassa Vireillä olevat kaavat.  Luonnoksesta voivat antaa palautetta kaikki, joita asia koskee.

Kaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään 13.12.2023 klo 17–19 Alajärven kaupungintalon valtuustosalissa Alvar Aallon tie 1, Alajärvi. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös etänä, johon osallistuminen tapahtuu kaupungin internettisivujen www.alajarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/ sivujen ”Suolasalmenharjun tuulivoiman yleisötilaisuus” -linkin kautta.

KAUPUNGINHALLITUS käynnisti tuulivoimayleiskaavan laatimisen huhtikuussa 2022, jolloin hanketoimija Pohjan Voima Oy esitti Sweco Infra & Rail Oy:n hyväksymistä kaavakonsultiksi. Hankealueen koko on noin 2200 hehtaaria ja alueelle oli määrä suunnitella enintään yhdeksän kappaletta maksimissaan 300 metriä korkeaa tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on kuudesta kymmeneen megaWattia.

Hankealue sijoittuu Alajärven kaupungin koillisosaan valtatie 16 pohjoispuolelle, sijaiten Möksyn kylältä noin 10 kilometriä luoteeseen. Vimpelin kunnan rajaan sieltä on noin 1,5 kilometriä, noin kilometri Perhon ja noin viisi kilometriä Kyyjärven kunnanrajoihin. Hankealueelta on 18 kilometriä Alajärven keskustaan, Kyyjärven keskustaan on noin 17 kilometriä, Vimpelin keskustaan noin 14 kilometriä sekä Perhon keskustaan noin 13 kilometriä. Louhukankaan tuulivoima-alueelle on täältä matkaa noin seitsemän kilometriä.

Arviointisuunnitelmasta saatiin 17 lausuntoa ja viisi mielipidettä

Suolasalmenharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä huhti-toukokuussa. Laadittuihin maisema-, melu- ja välkeselvitykseen sekä Natura-arviointiin sekä kaavaluonnokseen saatiin viisi mielipidettä koskien muun muassa tuulivoima-alueen erilaisia haittoja alueen kylille, ihmisille, maanomistajille, vapaa-ajan asukkaille, eläimille ja luonnolle, pohjavedelle ja suojelualueille haittoja, erämaa-alueen häviämistä, tuulivoimaloista irtoavasta mikro- ja nanomuovista, riittäviä selvityksiä, siirtolinjatarpeiden kasvamisesta sekä hiilinielujen vähenemisestä. Yksi viidestä mielipiteestä piti hankkeen etenemistä nopeassa aikataulussa tärkeänä.

Lausuntoja saatiin 17 kappaletta, joista Vimpelin kunnalla, Alajärven Sähkö Oy:llä, Keski-Pohjanmaan liitolla, Luonnonvarakeskuksella, Erillisverkoilla ja Telialla ei ollut lausuttavaa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa mm. lausunnossaan, että nykyisessä ja uudessa laadittavassa maakuntakaavassa aluetta ei ole esitetty tuulivoima-alueeksi, vaikka maakunnalliseksi voimalatasoksi on esitetty seitsemää puistoa. Kaavan vuorovaikutustapoja ei ole riittävästi esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Puutteita havaittiin yhdyskuntarakenteeseen laajemmista vaikutuksista sekä alueen muiden toimintojen yhteisvaikutuksista etenkin asuntoihin. Viittaukset YVA:iin ei ole riittäviä. Lisäksi kolmiulotteisen mallinnuksen laatimista pyydettiin miettimään.

Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa lausunnossaan muun muassa, että hanke tukee maakunnallisia ilmasto- ja energiatavoitteita ja nämä tulisikin tuoda esille valtakunnallisten ja kunnallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava 2050 -tekstiin tulee tehdä korjaus epävirallisesta maakuntakaavayhdistelmästä. Voimassa oleva maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu tuulivoima-aluetta ja hanke ei tällä hetkellä ylitä seudullisuuden rajaa. Maakunta-kaavassa seudullisuuden rajaa ollaan päivittämässä pienemmäksi. Tällöin maakuntakaavamerkintä alueelle tarvittaisiin hankekoon ollessa tällainen.

Keski-Suomen liitto toteaa lausunnossaan, että Keski-Suomen maakuntakaavaa varten tehdyt selvitykset mm. vyöhyketarkastelut ovat käytettävissä liiton verkkosivuilla. Selvitykset ulottuvat Suolasalmenharjulle saakka. Liitto toteaakin, että vireillä olevan Keski-Suomen liiton maakuntakaavan tuulivoimakokonaisuus on syytä ottaa huomioon.

Fingrid Oy suositteli lausunnossaan, että tuulivoimaloiden sijoituksessa jätetään nyt suunniteltuja voimajohtoreittejä laajemmat tilavaraukset. Ne tulisi jättää molemmin puolin YVA-menettelyn jälkeen jatkosuunnitteluun valittavaa reittivaihtoehtoa. Lisäksi tuulivoimalat tulee sijoittaa 1,5 kertaa tuulivoimalan maksimikorkeuden etäisyydelle johtoaleen ja suunniteltujen johtoalueiden ulkoreunasta.

Metsähallitus toteaa lausunnossaan, että Pohjoisnevan Natura-aluetta käsitelty heikosti ja se tulisi jättää kaava-alueen ulkopuolelle, samoin tiealueiden laajenemiset ei tulisi olla Natura-alueille päin. Lisäksi alueella on paljon sellaisia eläimiä, joiden vaellusreiteillä alue sijaitsee. Tästä syystä tarvitaan kokenutta asiantuntijaa tekemään riittävän tarkkailun sekä sen lisäksi käyttämään lentosummamallia törmäysmallinnukseen. Lisäksi tulisi selvittää metsästyksen näkemykset tulevaisuudessa alueelle.

Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry toteaa lausunnossaan, ettei linnustoselvityksen puutteen takia ole tarkemmin tässä vaiheessa lausuttavaa, paitsi Ylimmäisennevalle ja Pitkäjärveen tulee olla riittävän suuret etäisyydet.

Metsänhoitoyhdistys Suomenselkä toteaa lausunnossaan, että maanomistajia tulee kohdella tasavertaisesti sekä perustua vapaaehtoisuuteen ja siirtolinjojen korvaukset tulisi noudattaa alueen muita korvauksia. Kaavoituksella ei saa rajoittaa metsien talouskäyttöä eikä saa aiheuttaa lisäkustannuksia tai virkistyskäyttöä saa rajoittaa eikä monimuotoisuutta saa heikentää.

Puolustusvoimat lausunnossa toteaa, että hankealueelle tulee saada ajantasaisiin hanketietoihin perustuva myönteinen. Pääesikunnan hyväksyttävyyslausunto ennen kaavan hyväksymistä. Puolustusvoimat toteaa, että ovat osallisia ja lausuvat kaavan eri vaiheissa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan Piiri ry toteaa lausunnossaan, että alue on erämaa- ja hiljaista aluetta, jolla suurpetoja sekä muita eläimistöä, muun muassa metsäpeuraa sekä kotkia, ja vaikuttaa asumisviihtyvyyteen. Lisäksi alueen läheisyydessä on pohjavesialue ja luonnonsuojelualue. Tuulivoimaa tulee sijoittaa vain alueille, joissa haittavaikutukset ovat minimoitu ja katsovat, että tämä alue ei ole sellainen. Jos tuulivoimaa esitetään alueelle se tulisi kompensoida alueella ekologisen kompensaation keinoin.

Digita Oy toteaa lausunnossaan, että hankevastaavan on esitettävä konkreettinen suunnitelma tuulivoimalan valtakunnallisen radio- ja tv-verkon lähetyksille aiheuttamien häiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi, tai mikäli suunnitelman laatiminen hakemusvaiheessa ei ole mahdollista, hankevastaavan tulee sitoutua laatimaan ja toimittamaan konkreettinen suunnitelma häiriöiden poistamiseksi viranomaisen asettamaan määräpäivään mennessä. Häiriön poistokeinoja suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon myös alueen muut mahdolliset tuulivoiman rakentamishankkeet.

Lisäksi lausunnossa todetaan, että tuulivoimahankkeen hankevastaava häiriön aiheuttajana on velvollinen huolehtimaan häiriöiden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista kustannuksista.

Sinua saattaisivat kiinnostaa nämä jutut

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.