Iso-Saapasnevan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville: tuulipuisto toteutettaisiin seitsemällä voimalalla

Havainnekuva Iso-Saapasnevan tuulivoimapuistosta. Kuva: Ramboll
LAPPAJÄRVEN tekninen valiokunta saattoi kokouksessaan 9. marraskuuta tiedokseen sen, että Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville. MRA 19§:n mukaisesti 17.11.-21.12.2021 väliseksi ajaksi (Hs 34§koh ta 3). Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ennen nähtävänä oloajan päättymistä.

Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä vuoden vaihteessa ja siitä saatiin 19 lausuntoa ja 68 mielipidettä. 

Yhteysviranomaisen lausunnon mukaan hankevaihtoehto VE2 on toteuttamiskelpoinen, kun lausutut asiat huomioidaan. Luonnoksen ja YVA-selostuksesta saadun palautteen perusteella suunnitelmaan on tehty useita toimenpiteitä. Ehdotus tehdään hankevaihtoehdon VE2b pohjalta, jossa tarkastellaan enintään seitsemän kokonaiskorkeudeltaan 280-metrisen voimalan sijoittamista alueelle. Vaikutusten arviointi on päivätty vastaamaan kaavaehdotuksen mukaista hankesuunnitelmaa ja sitä on tarkennettu turkistarhauksen ja tuotantoeläinten osalta. Maisemavaikutusten arviointia on täydennetty Lappajärven kulttuurimaiseman ja terveysvaikutusten arviointia uusimpien tutkimustulosten osalta. Hankkeen ympäristöstä on laadittu uusia havainnekuvia. 

–Maisemavaikutusten havainnollistamista on lisätty uusilla valokuvasovitteilla ja yöaikaisilla havainnekuvilla. Uusissa valokuvasovitteissa on huomioitu palautteessa esitetyt kuvanottopaikat. Tuulivoimaloiden kokoluokan havainnollistamista varten on tietyissä valokuvasovitteissa esitetty alueella aikaisemmin sijainnut ja toukokuussa purettu tuulimittausmasto, kertoo Anne Koskela Ramboll Oy:sta 

Kaavaehdotukseen on lisätty vuonna 2020 laaditun muinaismuistoinventoinnin päivityksen tulokset; muinaisjäännökset on huomioitu huoltotie- ja kaapelilinjausten sijoittelussa. Linnustoselvitystä on täydennetty huuhkajan, kaakkurin, sääksen, mehiläis- ja hiirihaukan osalta.  

Myös melumallinnusta ja välkevaikutusten arviointia on tarkennettu ehdotukseen.  

–Etäisyys lähimpiin rakennuksiin on noin kaksi kilometriä, melumallinnusten mukaan etäisyys voisi olla lyhyempikin. Etäisyydestä johtuen sijoitussuunnitelman vähäisillä muutoksilla ei juuri ole ollut vaikutusta suunnitteluun meluvaikutusten osalta. Sijoitussuunnitelman osalta prosessin aikana huolehdittu, että melu ei ylity yhdenkään rakennuspaikan osalta. Melumallinnukset on tehty äänekkäällä voimalatyypillä ja mallinnuksissa on käytetty 2 dB varmuutta mallinnuksessa. Melu huomioitiin maisemallisten näkökohtien ohella alkuvaiheen sijoitussuunnittelussa, muun muassa Övermarkia lähimmän voimalan siirtämisellä, jo ennen luonnosvaihetta.  

–Sijoitussuunnitelman osalta prosessin aikana huolehdittu, että välkevaikutus ei ylitä ohjearvoja. Vaikka välkkeen esiintyminen on vähäistä, välkkeen syntymistä on mahdollista rajoittaa teknisesti, voimaloiden toimintaa ohjaamalla, Koskela kertoo. 

ABO Windin suunnittelema tuulivoimahanke on tarkoitus rakentaa 8,5 kilometriä Lappajärven keskustasta koilliseen, Övermarkin kylän ja kuntarajan väliselle alueelle. Kylä jäisi noin kahden kilometrin etäisyydelle alueen eteläpuolelle. 

Osayleiskaavasta on pidetty syyskuussa infotilaisuus kunnanvaltuustolle ja lokakuussa kuntaneuvottelu, johon oli kutsuttu valtuuston, hallituksen ja teknisen valiokunnan puheenjohtajisto.  

TEKNINEN valiokunta nimesi ympäristötoimen laskujen asiatarkastajaksi ja hyväksyjäksi vs. ympäristösihteeri Tiina Pietiläisen. Vs. ympäristösihteerin asiatarkastamat laskut hyväksyy tekninen johtaja Anne Övermark.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.