Jylkkä – Alajärvi voimajohtohankkeesta 95 mielipidettä

Julkaistu:

Kuulemisessa saatiin 54 lausuntoa viranomaisilta, yhdistyksiltä ja yrityksiltä sekä 95 mielipidettä, joissa monissa oli myös useita allekirjoituksia. Lausunnoissa ja mielipiteissä esiin nousivat muun muassa voimajohtoreittien linjaukset, vaikutukset asutukseen ja ihmisten elinoloihin, maa- ja metsätalouteen sekä luonnonoloihin.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että kuulemisvaiheessa esiin nousseiden uusien reittivaihtoehtojen toteuttamismahdollisuudet tulee ottaa mukaan arviointiselostuksen tarkasteluun, tai perustella niiden pois jättäminen. Koska suunniteltu hanke ei ole mukana nykyisissä maakuntakaavoissa, tulee erityisesti sen vaikutukset kaavoitukseen, maankäyttöön ja maisemaan arvioida kattavasti. Ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset tulee selvittää laajalti. Hankealueen läheisyydessä on mm. useita tuulivoimahankkeita voimajohtoineen, joten myös yhteisvaikutusten arviointi korostuu.

Jylkkä-Alajärvi voimajohtohanke sijoittuu suurelta osin keskeisille metsäpeuran elinalueille, sekä kesä- että talvilaitumille, ja niiden välisille vaellusreiteille. Suomella on erityisvastuu metsäpeurasta, sillä sitä ei tavata muualla EU:n alueella ja lausunnossa edellytetäänkin selvittämään vaikutukset metsäpeurapopulaatioon. Maakotkareviirien osalta tulee tehdä elinympäristömallinnukset. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset Natura-arviot tulee tehdä yhdeksän hankealueen läheisyydessä sijaitsevan Natura-alueen osalta.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät www.ymparisto.fi/jylkkaalajarvivoimajohtoYVA.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.